TEBLIĞ DEĞIŞIKLIĞI HK.

“Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim Ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 20.03.2008 tarih ve 26822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik tebliği ile, 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ"in 12 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kabotaj eşyasının tecrit, depolama, yükleme, konteynerle taşınması ve boşaltılması MADDE12 – Gümrük idarelerince, serbest dolaşımda olan ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın birbirine karışmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı gümrüklü sahalarda kabotaj eşyasının, tecridine, depolanmasına, yüklenmesine ve boşaltılmasına izin verilir. Kabotaj eşyasının konteynerlerle taşınmak istenmesi halinde, bu tür eşyanın ancak serbest dolaşımda bulunan veya geçici ithal yoluyla ülkeye giren dört bir tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde üzerinde KABOTAJ yazılı, 50x25 cm ebatında, IMO etiketleri standartlarına uygun, beyaz renk üzerine siyah yazılı etiketlerle markalanmış konteynerlerle taşınmasına izin verilebilir. Ancak konteyner içeriği eşyalar bir çeki listesi ile kabotaj beyannamesine eklenir. Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerle Türk Limanlarından kabotaj eşyası bulunan konteynerlerin taşınmak istenmesi halinde, geminin sahip, kaptan veya acenteleri tarafından, serbest dolaşımda olan eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın bulunduğu konteynerlerin yükleme ve boşaltma sırasında birbirleri ile karışmaması amacıyla gemideki yerini gösterir istif planı gümrük idaresine sunulur. Müsteşarlık, gerekli görülen durumlarda ilave önlemler alabilir." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -TÜRKLİM -Meclis Başkan ve Vekilleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları