TAHSILAT GENEL TEBLIĞI HK

İlgide kayıtlı yazı ile, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 05.11.2008 tarih ve 3802-93 sayılı yazısına atfen; Bakanlıklarınca vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesinin yapıldığı; düzenlemenin yer aldığı Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği’nin, 30 Ekim 2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Yazıda devamla; bu kapsamda tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir indirim yapılarak faiz oranı yıllık %3 olarak belirlendiği; Bu uygulamadan; - Vade tarihi 02.09.2003 tarihinden önce olan, - Bakanlıklarına bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken, - Her türlü vergi, resim, harç fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükelleflerin yaralanacağı; - Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisinin alınmadığı; - Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayıdan başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil faiz uygulanarak taksitlendirileceği;bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - DTO Şubeler M.Y./A.T./İ.A.