TAAHHÜTNAMELER HK.

İlgi yazı ile ; 1. 31/12/2004 tarih ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanunu’nun 7.maddesiyle değişik 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “1-Akitlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağının hükme bağlandığı belirtilerek bu çerçevede belli parayı ihtiva etmeyen taahhütnameler (1) sayılı tabloda yer almadığından damga vergisine tabi tutulmayacağı, 2. Buna göre, Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu’na ait taahhütnamelerin belli parayı ihtiva etmesi halinde binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, belli parayı ihtiva etmemesi halinde ise damga vergisinin aranılmaması gerektiği, 3. Ayrıca, gümrük idarelerince düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu’na ait taahhütnameler dolayısıyla oluşan damga vergisinin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 22. maddesi hükümleri çerçevesinde ödenmesi gerektiği, 4. Ancak, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun EK-2.maddesi hükmü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 27/02/2004 gün ve 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki Tebliğ Esasları çerçevesinde ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlere ait işlemler ve bu işlemlerle ilgili olmak kaydıyla, gümrük idarelerince düzenlenen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu’na ait taahhütnamelerin damga vergisinden istisna edilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm üyeler ( web - YK Başkan ve Üyeleri - MARLIM - TURKON - ARKAS