• Anasayfa
  • |
  • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 07 Şubat 2020 Tarihli ve 31032 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

“MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları” ibaresi “Kanunun 20 nci maddesi” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ihrakiye teslimi lisansı” ibaresinden önce gelmek üzere “faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “1/1/2020” ibaresi “1/7/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 27 – 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar; 31/12/2019 tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumak ve 1/7/2020 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamakla yükümlüdür.””

şeklindedir.

Söz konusu Yönetmelik Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

134_462_462_134.pdf