• Anasayfa
  • |
  • ÖTV DEFTERLERININ İSTANBUL SICILINDE KAYITLI GEMILERE VERILMESI HK

ÖTV DEFTERLERININ İSTANBUL SICILINDE KAYITLI GEMILERE VERILMESI HK

Sayın Üyemiz, 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31.12.2003 tarih ve 25333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği gereğince, Milli Sicile ve TUGS’ ne kayıtlı kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir. 2006 yılında da uygulama ilgi yazı emri ile devam edecektir. Ancak; Denizcilik Müsteşarlığı’nca AB’ye Uyumlu Gemi Cinsleri esas alınarak hazırlanan listede yer alan gemi tiplerine uygun olmayan ve aynı listede ÖTV’siz Yakıt alım kapsamı dışında kalan gemiler için yakıt alım defteri düzenlenmeyecektir. Bu gemilere ilişkin taleplerin değerlendirilebilmesi için öncelikle gemi cinslerinin AB’ye Uyumlu Gemi Cinslerine göre değiştirilmesi gerekmektedir. Bu tür gemi tipi uyumsuzluğu olan gemiler için gemi donatanı/işleteni, Liman Başkanlığı Gemi Sörvey Kuruluna geminin evrakları ile müracaat ederek gemi cinsi değişikliği yaptırmasını müteakip ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri başvurusu yapabilecektir. Odamızca, Kabotaj hattında çalışan ticari teknelere verilecek özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt için, Yakıt Alım Defterleri ile jurnal tutma zorunluluğu olmayan gemiler için Gemi Hareket Kayıt Jurnali tüm şubelerimizde satılmakta olup, bu uygulamadan faydalanacak mükelleflerin gemilerine İSTANBUL MERKEZİMİZCE, 2006 yılı için verilecek ve 1.1.2006 tarihinden itibaren kullanılabilecek olan Yakıt Alım Defterlerinin müracaat kabullerine 19.12.2005 tarihinden itibaren başlanacaktır. Ayrıca Yakıt Alım Defterlerinin yazılım ve dağıtım şekli aşağıda belirtilmiştir. 1. TDİ, İDO, TCDD, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri vb. kamuya ait Kuruluşlar, kurumlarına ait gemileri için, bir dilekçe ile Odamız Kabul Masasına başvuracaklardır. Kabul Masası tarafından bu kuruluşların beher gemisine yakıt alım defteri makbuzları kesilerek, dilekçeleri Odamız Yazım Masası’ na intikal ettirilecek ve Yazım Masası İstanbul Liman Başkanlığı’na hitaben bir yazı ekinde, defter belge nosunu ve geminin adını belirtir bir liste ile yakıt alım defterlerini işletmelerinden yetki belgesi almış kişilere teslim edeceklerdir. Ayrıca, tarifeli sefer yapan yük ve yolcu tekneleri/gemileri ile kabotajda düzenli hat seferleri yapan yük ve yolcu gemileri için de, (çalışılan liman/fabrika vb. yerlerden alınmış yazı ile bağlı bulundukları Liman Başkanlıklarına başvurmak suretiyle belirlenecek esaslara göre) ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defterleri Odamızdan alınmak suretiyle bir liste ile Liman Başkanlığı’na gönderilecek ve defter girişleri Liman Başkanlığından yapılacaktır. 2. Odamıza ve ticari gemileri İstanbul Gemi Sicil veya TUGS’ne kayıtlı mükellefler, gemileri için, başvuru sırasında: a) 19.12.2005 tarihinden 31.01.2006 tarihine kadar yapılacak müracaatlarda, 2005 yılına ait ilk 6 aylık YMM Raporu; 01.02.2006 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlarda ise, hem ilk 6 aylık, hem de ikinci 6 aylık dönem için; deniz araçlarına yakıt alım defteri düzenlenmiş donatan/donatanlar ve varsa kiracılardan (kira kontratı bitmişse bile), 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğ’i gereğince, yeminli mali müşavir raporunun verildiğine dair vergi dairesi belgesi, b) 2005 yılında düzenlenen defterle birlikte defterin ilk 7 sayfası ile alınan yakıtın yazıldığı sayfaların son sayfasına kadar olan kısmın birer örneği, c) Belgeler: - 4 adet taahhütname (Ek-1 Form) doldurulacak (her bir form ayrı ayrı, imza sirkülerinde belirtilen yetkili bir kişi tarafından imzalanacak veya vekalet verilmesi durumunda noter onaylı vekaletname getirilecek) -Gemi Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi -Denize Elverişlilik Belgesi (İstanbul Limanı dışında yaptırılanlar için, herhangi bir liman başkanlığınca aslı gibidir onayı alınacak) Fotokopisi -Tonilato Belgesi Fotokopisi -Su Ürünleri Ruhsat Teskeresinin Fotokopisi (Odamıza Kayıtlı Balıkçı Gemileri İçin) -İmza Sirküleri Fotokopisi -Vergi Dairesi veya Vergi Kimlik Numarasını gösterir Belge Fotokopisi -Kiracı olması durumunda yukarıdaki belgelere ek olarak 4 adet (Ek-2 Form) doldurulacak ve Kira Sözleşmesinin Noter Onaylı Sureti getirilecek ile Odamız Kabul Masasına başvuracaklardır. İşlemlerde kullanılacak olan bu belgeler, Liman Başkanlığı’nda bu uygulama için hazırlanan dosyalarda muhafaza için Odamızca gönderilecektir. Borcu olmayan ve Yakıt Alım Defteri Makbuzu kesilen mükelleflerin belgeleri, Odamız Yazım Masasına intikal ettirilecektir. Yazım Masası, Müsteşarlık Bilgi İşlemden Referans Kodu alacak ve defter girişi yapılacak, sonrasında İstanbul Liman Başkanlığı’na hitaben bir yazı ekinde gemilerin adı, defter belge noları ve referans kodlarını belirtir bir liste ile Yakıt Defterlerinin ve eki belgelerin ve bunlara yeminli mali müşavir raporunun verildiğine dair vergi dairesi belgesi ile 2005 yılında düzenlenen defterle birlikte defterin ilk 7 sayfası ile alınan yakıtın yazıldığı sayfaların son sayfasına kadar olan kısmın birer örneği eklenmek suretiyle, İstanbul Liman Başkanlığı’na tetkik ve onay için teslimini sağlayacaktır. Yakıt Alım Defterleri mükellefe hiçbir şekilde verilmeyecek, İstanbul Liman Başkanlığı’nda DTO yetkilimiz ve Liman Başkanlığı yetkilisinin onayından sonra İstanbul Liman Başkanlığı’nca, 2005 yılı defterleri iptal edildikten sonra, mükelleflere dağıtılacaktır. 3. Odamıza kayıtlı olmayan ve İstanbul gemi siciline veya TUGS’ ne kayıtlı balıkçı gemileri için Liman Başkanlığı’nca balıkçı gemilerine yakıt alım defterleri düzenlemesi veya dağıtımı aşamasında, Liman Başkanlığı’nda görevlendirilen Odamız Temsilcisince, Defterler mükelleflere kesinlikle verilmeyecek, Liman Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda Liman Başkanlığı’na teslim edilecektir. Liman Başkanlığı ile mutabakat sağlanarak defter belge nosu ve gemi adı belirtilerek makbuzları kesilecek ve listesi yapılacaktır. Bu balıkçı gemilerinde Odamız yetkili temsilcisi onay yapmayacaktır. Liman Başkanlığı’nca Yakıt Alım Defterleri bu mükelleflere dağıtılacaktır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter NOT: ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defter Fiyatları: 18 GT’ dan Büyük Gemiler için 150 Milyon TL 18 GT’ dan Küçük Gemiler için 75 Milyon TL Gemi Hareket Kayıt Jurnali (ÖTV’si indirilmiş yakıt kullanacak jurnal tutma Zorunluluğu olmayan gemiler için) Fiyatları: 18 GT’ dan Büyük Gemiler için 40 Milyon TL 18 GT’ dan Küçük Gemiler için 20 Milyon TL EK 1: 1 Taahhütname Örneği (Donatanlar İçin) EK 2: 1 Taahhütname Örneği (Kiracılar İçin) DAĞITIM : Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - TDİ DTO Konsey Başkanı - İDO - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TCDD Denizcilik Kurulu Sektörü Bşk. - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma - Meclis Başkan ve Vekilleri İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Gemi Armatörleri Motorlu - Başkan Danışmanları Taşıyıcılar Kooperatifi - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Mersin DTO ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - DTO Şubeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TURYOL - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği