• Anasayfa
  • |
  • ORKINOS BALIĞI AVCILIĞI VE YETIŞTIRICILIĞI

ORKINOS BALIĞI AVCILIĞI VE YETIŞTIRICILIĞI

Sayın Üyemiz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 23.03.2003 Tarih ve 25057 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de “Orkinos Balığı (Thunnus thynnus) Avcılığı ve Yetiştiriciliği (Besiciliği)” hakkında Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER: Ek-1: İlgili Tebliğ (1 Sayfa) 23.03.2003 Pazar Sayı: 25057 (Asıl) Son Güncelleme: 24.03.2003 21:04 Tebliğ Orkinos Balığı (Thunnus thynnus) Avcılığı ve Yetiştiriciliği (Besiciliği) Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/9) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu"nun 1 inci maddesi"su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolüne dair hususları ihtiva eder"hükmünü getirmektedir. 23 üncü maddesinin (a) ve (b) bendleri ise; "suürünleri istihsalinde kullanılacak ağların asgari vasıf ve şartları ilebunların kullanma usul ve esasları, su ürünlerine teknik ve bilimsel bakımdan bölge, mevsim, zaman, cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflarınBakanlıkça belirleneceği" hükümlerini getirmektedir. Yine aynı kanunun 13 üncü maddesinde "Ticari maksatla deniz ve içsularda üretme havuzu kuracakların butesislerin yeri ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye havi proje ve planlarıvermek suretiyle Bakanlığa müracaat etmekle mükellef oldukları" ifadeedilmektedir. Orkinos stoklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanmasıamacıyla, avlanabilecek yıllık av miktarlarına ve yetiştiricilik esaslarınailişkin bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan, orkinos avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin aşağıda belirtilen düzenlemeler getirilmiştir. Madde 1- Orkinos balıklarının avcılığı aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Bakanlık, her yıl avlanacak orkinos miktarını belirlemeye, belirlenen av miktarının tamamlanması halinde, o yılki av sezonunu kapatmaya yetkilidir.Av sezonu 16 Ağustos'ta başlar, av sezonunun kapandığı Bakanlıkça orkinos avlanma izni alan balıkçılara ve diğer ilgililere faks veya telefon yoluyla en seri şekilde duyurulur. b) Orkinos avlayacak gemiler için, gemi ruhsat tezkeresinin alındığı il müdürlüğünden "Orkinos Avlanma İzni" alınması zorunludur. Av gemilerinde araç telefonu ve faks bulundurulması zorunludur. c) Yıllık av miktarının takibi ve denetimi için, avlanma izni alan gemiler, her av operasyonu sonunda avladığı orkinos miktarını 24 saat içerisinde faks ile Bakanlığa bildirmek zorundadır. Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen miktarlar ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Menşei Belgesi ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. d) Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. e) Bu tebliğ ile orkinos avcılığına getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 36 ncı maddesinin (g) bendine göre cezalandırılır. Madde 2- Orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) aşağıdaki esaslara göreyapılır. a) Orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) yapacak özel ve tüzel kişilerin projeleri, kapasitelerine bakılmaksızın, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan ve su ürünleri yetiştiriciliği usul ve esaslarını belirleyen Genelge hükümlerine göre, adı geçen Genel Müdürlük tarafından onaylanır. b) Bakanlık, orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) ile ilgili olarak, başka ülkelerin kotalarının kullanılması da dahil, her türlü usul ve esasları belirlemeye ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. c) Orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) yapan i