• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (No: 401)

Milli Emlak Genel Tebliği (No: 401)

" Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401)" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ekte sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 26 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Deniz Turizmi Tesisleri (Yat Limanı, Kruvaziyer Liman vb.) kapsam dahiline alınmıştır.

Deniz Turizmi sektörünü ilgilendiren hususlardan;

1-Tebliğ'in ikinci Bölümünde; Deniz Turizmi Tesisleri de dahil olmak üzere, turizm tesislerinin "Kullanım Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları" ile yararlanamayacak olanların şartları belirtilmekte olup, Kullanım Bedellerine ilişkin uygulamada özetle;

İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden (deniz turizmi tesisleri)  398 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ertelenen bedeller dahil, 1/07/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının, kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren bir yıl süreyle ertelenmesi ve bu döneme ilişkin varsa tahsil edilen bedellerin iade edilmeyeceği,

Ayrıca, belgeli yatırımcı ve işletmecilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerine (deniz turizmi tesisleri de dahil); Tebliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde, ilgili Bakanlıklar ve Bakanlık tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca turizm tesis ve/veya bu tesisin tamamlayıcı ve/veya bütünleyici parçası olarak kullanılmak üzere ek alan olarak kesin tahsis yapılan, kesin izin verilen ve/veya irtifak hakkı tesis edilen, kullanma izni verilen ya da kiralama yapılan kamu arazilerine ilişkin bedellerin de ertelenmesi,

şeklinde belirlendiği,

2-Tebliğ'in Üçüncü Bölümünde, Deniz Turizmi Tesisleri de dahil olmak üzere turizm tesislerinin "Ecrimisil Ertelenmesinden" yararlanmasına ilişkin olarak özetle;

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin (deniz turizmi tesisleri de dahil) yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar da dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 398 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında ertelenen bedeller dahil 1/07/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsilinin, İdare tarafından bu maddede belirtilen şekilde başvuru şartı aranmaksızın bir yıl süreyle ertelenmesi ve bu döneme ilişkin varsa tahsil edilen bedellerin iade edilmeyeceği belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1436_4639_milli_emlak_genel_tebli_i_no_401_.pdf