• Anasayfa
  • |
  • M/F CANBULAT PAÞA GEMISININ SATÝÞÝ

M/F CANBULAT PAÞA GEMISININ SATÝÞÝ

614 M/F " CANBULAT PA?A " GEMYSYNYN SATI?I HK. SYRKÜLER NO: 48 / 2003 Sayyn Üyemiz; KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYYETY BAYINDIRLIK VE ULA?TIRMA BAKANLI?I' ndan alynan 20.03.2003 tarihli fax mesajy a?a?yda dikkatinize sunulmaktadyr. Saygylarymyzla, Deniz YPEK Genel Sekreter KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYYETY BAYINDIRLIK VE ULA?TIRMA BAKANLI?I' ndan alynan fax mesajy: TEKLYF MEKTUBU Syra No: 36/2003 M/F " Canbulat Pa?a " gemisinin saty?y için teklif kabul edilir. NOT: 1- Yhaleye teklif verenler Gelir ve Vergi Dairesinden temin edecekleri Vergi Güvenlik Belgesini teklifleriyle birlikte verecektir. Vermeyenler de?erlendirme a?amasynda karar üretilmeden önce vermekle mükelleftir aksi halde lehine karar üretilmeyecektir. 2- Yhaleye Teklif verenler ?artnameye göre istenen belgeleri ve/veya malzemelerle ilgili numune, bro?ür, kataloglary teklifleri ile birlikte verecektir. Vermeyenler ihalenin kapany? tarihinden itibaren ( tekliflerin okundu?u tarih ) en geç üç i? günü içerisinde mesai bitimine kadar verecektir. Eksik teklifler de?erlendirmeye alynmayacaktyr. 3- Geçici teminat 50.000 USD olacaktyr. Teminat teklifleri dikkate alynmayacaktyr. 4- Geçici teminet olarak 41/2001 sayyly Merkez Bankasy Yasasy altynda denetlenen Bankalaryn teminat mektuplary geçerli sayylacaktyr. 5- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktyr. ( Yhalenin kapandy?y tarihten itibaren ) 6- Teminat olarak yalnyz Banka Teminat mektubu veya Maliye' ye yatyrylacak para kar?yly?y alynan makbuz geçerli olacaktyr. ( Hangi ?ekilde olursa olsun kat' i surette çek kabul edilmeyecektir.) 7- Merkezi Yhale Komisyonu en YÜKSEK veya herhengi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde de?ildir. 8- Verilecek teklifler KDV' siz olacaktyr. Teklifler en geç 05.03.2003 Çar?amba günü ö.e.saat 10.002 a kadar Merkezi Yhale Komisyonu Teklif kutusuna atylmalydyr. Bu teklifle ilgili, bilgi ve ?artnameler 200.000.000. TL kar?yly?ynda Limanlar Dairesinden temin edilebilir. Merkezi Yhale Komisyonu Ba?kanly?y MALYYE BAKANLI?I Yayynlanacak Gazete : Kybrysly - Kybrys Yayyn tarihi : 18.02.20003 Yhale Kapany? : 05.03.2003 Ebat :1/8 Faturanyn Gönderildi?i Bakanlyk Daire :Limanlar Dairesi, Merkezi Yhale Komisyonu Ba?kany Da?ytym: 1-Sayy?tay Ba?kany 2- Limanlar Dairesi,