MARPOL 73/78 EK-VI HK

Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan ilgi yazı aşağıya çıkartılmış olup, “1997 yılında IMO tarafından düzenlenen MARPOL 73/78 Uluslararası Konferansında, 1997 Protokolü kabul edilmiştir.Sözkonusu protokol ile gemilerden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 19 yeni kural benimsenmiştir. Bu kurallar, MARPOL 73/78 Sözleşmesine VI.EK olarak girmiştir.Ayrıca, Protokolde Deniz Dizel Motorlarının, Azot Oksit Emisyonlarının Kontrolüne İlişkin Teknik Kriterler (NOx Teknik Kriterleri) de dahil olmak üzere, 8 adet yeni karar bulunmaktadır.Söz konusu düzenlemeler, daha önce de bildirildiği üzere, 19 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede, 16 Şubat 2005 tarihinde ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile Müsteşarlığımızda yapılan toplantıda; 03 Şubat 2003 tarihli yazımızla görüşe açılan söz konusu Ek’e taraf olan ülkelere gidecek gemilerimizin uyması gereken hususlar ile gemilerden hava kirliliğinin önlenmesi konusunda IMO-Deniz Çevresi Koruma Komitesinin çalışmaları çerçevesinde yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir. MARPOL Ek VI’ya göre; 400 Groston ve üzerindeki tüm gemiler, sabit ve yüzer sondaj üniteleri ve diğer platformlar MARPOL 73/78 Ek VI gereklerine göre sörveye tabi tutulacaktır. Sözkonusu sörveyleri müteakip, Ek VI’ya taraf diğer ülke, yetki alanlarındaki limanlara ve açık deniz terminallerine seyir yapan 400 Groston ve üzerindeki gemiler ile 1997 protokolüne taraf diğer ülke yetki ve hükümranlığı altındaki, sulara sefer yapan, platform ve sondaj ünitelerine, Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (IAPP) düzenlenecektir.Protokolün, yürürlüğe gireceği tarih olan, 19 Mayıs 2005 tarihinden önce inşa edilmiş gemiler, söz konusu tarihten sonraki, ilk planlı havuz tarihini geçmeyecek, bir süre içerisinde IAPP Sertifikasını almak zorundadır.Ancak, bu tarih, hiçbir şekilde Protokolün yürürlüğe gireceği tarihi 3 yıldan fazla bir süre geçmeyecektir. Bunun yanı sıra, Ek VI Kural 13’de azot oksit (NOx) emisyonu limit değerleri belirtilmiş olup, deniz dizel makineleri MARPOL 97 konferansında, 2 numaralı karar olarak kabul edilen, Deniz Dizel Motorlarının Nitrojen Oksit Emisyonlarının Kontrolüne İlişkin Teknik Kriterler’de (NOx Teknik Kod), yer alan koşullara uyulmak zorundadır. Teknik Kod’un amacı, makine imalatçıları, gemi sahipleri ve İdarelerin, deniz dizel makinelerinin NOx değerlerinin MARPOL 73/78 EK VI Kural 13’te belirtilen limitlere uygun olmasının sağlanması için, uygulanması zorunlu test, sörvey ve sertifikasyon için zorunlu prosedürleri düzenlemektedir. Buna göre, 1 Ocak 2000 tarihinde veya daha sonra inşa edilen bir gemiye kurulan 130 kw’dan daha büyük her dizel makinesi ve 1 Ocak 2000 tarihinde veya daha sonra büyük bir tadilat geçirmiş, çıkış gücü 130 kw’dan daha büyük olan, her bir dizel makinesi NOx Teknik Kod’a uygun olarak sertifikalandırılacaktır. Ayrıca, Ek VI’da yüksek emisyonlu, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanılmaması, gemilerde kullanılan yakıtların, kükürt oranının (SOx) sınırlandırması, gemi atık yakıcılarında (insinatör) yakılacak maddeler ve kullanılacak yakıtların kalitelerine ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Sözkonusu Ek’in, ilgili kurallarında yer alan, kriterlere uygun yakıtların, ülkemizde temin edilip edilemeyeceği hususunda, Enerji Piyasası Üst Kurulu ile çalışmalar devam etmektedir. NOx Teknik Kod’un uygulanmasında, birlikteliğin sağlanması ve Ek VI’nın yürürlüğe girmesinde önce, gemi dizel makinelerinin, Kod gerekliliklerine uygun olarak sertifikalandırılması amacıyla yayınlanan MEPC Circ. 344 nolu sirkülerde, MARPOL Ek VI yürürlüğe girmeden önce, Kod gerekliliklerini sağlayan makinelere, Bayrak Devleti veya yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından, Uygunluk Belgesi verilebileceği ve söz konusu belgenin Ek yürürlüğe girdiğinde, Uluslararası Makine Hava Kirliğini Önleme ( EIAPP) ve/veya Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (IAPP) Sertifikası, düzenlenmesine kadar olan sürede, bir tedbir olarak düşünüldüğü belirtilmiştir. Türk Bayraklı gemilere, sörvey yapma v