• Anasayfa
  • |
  • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/9)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/9)

Ticaret Bakanlığı'nın kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirleyen "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ"i 31.12.2022 tarih ve 32060 sayılı Resmî Gazete'nin 3. mükerrer nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Tebliğ'in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen esaslara göre, Tebliğ'in 1 no.lu ekinde yer alan listede GTİP karşısında "Grup 2-Deniz Taşıtları" sütununda "X" ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın "deniz taşıtları" olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranacak, Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın "0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)" düzenlenecektir.

Söz konusu Tebliğ'e Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.

 Bilgilerinizi arz/rica ederim.

3_10_kullan_lm_veya_yenile_tirilmi_e_ya_ithalat_na_ili_kin_tebli_ithalat_2023_9_.pdf