KULLANILMIŞ GEMI İTHALI

       Sayın Üyemiz,        İlgi (a) yazı ile, 24.9.2004 tarih ve 25593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” in 2 inci maddesinin son fıkrası hükmünden bahisle, kullanılmış gemi ithalatında hangi makamlardan ne şekilde, hangi belgelerle izin alınması gerektiği hususunun açıklığa kavuşturulması talep edilmişti. İlgi (a) yazımıza cevaben Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazının bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi (b) Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği  DTO Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Motorlu Taşıyıcılar Koop. Denizcilik Sektör Kurulu Bşk.                        - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri