• Anasayfa
  • |
  • KONTEYNER GÜVENLIK GIRIŞIMI

KONTEYNER GÜVENLIK GIRIŞIMI

İLGİ: T.O.B.B.’nin 21.11.2002 Tarih ve 0411/38346 Sayılı yazısı. İlgi yazıda: T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’ndan aldıkları bir yazıda, 1 Eylül 2001 tarihinde ABD’de yaşanan terör olaylarının ardından ABD Gümrük İdaresi (US Customs Service) tarafından, ABD’nin ithalatlarının büyük ölçüde deniz yoluyla yapıldığı gerekçesi ile konteynerlerin terörist eylemlerde kullanılmasının önlenebilmesi amacıyla “Konteyner Güvenlik Girişimi” (Container Security Initiative) adı altında bir uygulama başlatıldığının belirtildiği, ABD’ye gidecek konteynerlerin geliş ülkesinde gemiye yüklenmesinden 24 saat önce manifesto bilgilerinin elektronik olarak ABD Gümrük İdaresine bildirilmesini öngören bahse konu düzenlemeye ilişkin ilk “ tüzük teklifi” (proposed rule)’nin 8 Ağustos 2002 tarihli ABD Resmi Gazetesi (Federal Register)’nde yayımlandığı ve ilgili taraflardan gelen görüşler çerçevesinde yeniden şekillendirilip “nihai tüzük (final rule) olarak 31 Ekim 2002 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı, Sözkonusu düzenleme http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces140:html internet adresinden 31 Ekim 2002 tarih ve 27661 sayılı arama terimi ile temin edilebileceği, Bahsekonu  düzenlemeye göre; 1- ABD’ye gelecek malların, ilgili ülkede henüz gemiye yüklenmeden 24 saat önce, manifesto bilgileri (tercihen) elektronik olarak ABD Gümrük İdaresine bildirileceği, 2- Bu uygulamanın 2 Aralık 2002 tarihinde başlayacağı, uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün süreyle bu kurala uymayanlara herhangi bir ceza uygulanmayacağı, ancak bu süre sonunda cezai yaptırımlar ve malların ABD’ye girişinin engellenmesi gündeme geleceği, 3- Uygulamanın amacının, kitle imha silahları kaçakçılığının konteynerlerle yapılmasının engellenmesi ve riskli olmayan konteynerlerin ABD Gümrüklerinden daha hızlı olarak geçmesinin sağlanacağı, 4- Dökme malların (bulk kargo) bu uygulamadan muaf tutulduğu, ancak  askeri amaçlı ve ABD Hükümeti için gerekli malların olduğu konteynerlerin uygulama kapsamında sayıldığı, 5- Konteyner Güvenlik Girişimi; ABD’ye gelecek konteynerlerin gemiye yüklenmeden önce ABD’li gümrük görevlileri tarafından o ülkede inceleneceği, Bu uygulama; yüksek riskli konteynerlerin belirlenmesi , konteynerlerin gemiye yüklenmeden kontrolü, yüksek riskli konteynerlerin belirlenmesi, konteynerlerin gemiye yüklenmeden kontrolü, yüksek riskli konteynerlerin geniş boyutlu X ve gama ışınları ve radyasyon belirme cihazları ile incelenmesi ve diğer ülkelerde kontrolden geçmiş  konteynerlere ticaretin daha güvenli yapılmasını kapsayacağı, 6- Konteyner Güvenlik Girişimi kapsamında kontrol edilen konteynerler, ABD’ye giriş yaparken (yüksek risk olmaması halinde) tekrar güvenlik kontrolünden geçmeyeceği, 7- Konteyner Güvenlik Girişimi bu yılın Ocak ayında başlayacağı, sözkonusu Girişimin, öncelikle ABD’ye gelen konteynerlerin %70’inin yüklendiği limanlarda ve Kanada’da uygulamaya geçilmesi için çalışmalar yapıldığı, bu çerçevede, bugüne kadar Kanada, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, Singapur, Hong Kong, Japonya ve son olarak 25 Ekim’de Çin, bahse konu girişime katıldığı, bunlardan Kanada ve Hollanda’da uygulama başladığı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla,   Deniz İPEK Genel Sekreter