• Anasayfa
  • |
  • KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI HK.

KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI HK.

“Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” 06.11.2009 tarih 27398 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olup, 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. TARİFE 1. Asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. 2. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Tesisin Sigortaya Konu Faaliyeti ile İlgili Üretim, İşlem veya Yük Elleçleme Kapasitesi (*) (Ton/Yıl) Teminatlar (TL) A-Maddi B- Tedavi Giderleri C-Daimi Sakatlık ve Ölüm Maddi zarar, temizleme masrafları, atıkların taşınması ve bertarafı. Kişi Başına Olay Başına Kişi Başına Olay Başına 0 - 749.000 Arası 500.000 150.000 750.000 150.000 750.000 750.000-2.499.000 Arası 1.000.000 150.000 1.500.000 150.000 1.500.000 2.500.000-4.999.000 Arası 2.000.000 150.000 3.000.000 150.000 3.000.000 5.000.000 Üzeri 4.000.000 150.000 6.000.000 150.000 6.000.000 (*) Üretim, işlem ve yük elleçleme kapasitesi miktarı hesabında 500 tonun altındaki küsurlar aşağıya (0), 500 tonun üzerindeki küsurlar yukarıya (1000) yuvarlanır. B. TALİMAT 1. Bu sigortayı yaptıracak işletmeler; rafineriler, petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltımının yapıldığı limanlar ve istasyonlar, dolum tesisleri, depolama tesisleri, gaz terminalleri, enerji santralleri, endüstriyel üretim tesisleri, yükleme veya boşaltma yapılan limanlar ve iskeleler, terminaller, tersaneler, gemi söküm tesisleri, gemi inşa ve onarımının yapıldığı diğer tesisler ile farklı adlarda olsa bile aynı veya benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 5312 sayılı Kanun kapsamına giren kıyı tesisleridir. 2. Sigorta primi, sigortalanacak tesisin faaliyet konusu, yıllık işlem, üretim veya yük elleçleme kapasitesi, konumu, mevcut güvenlik önlemleri, varsa risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları ile benzeri hususlar göz önünde bulundurularak sigorta şirketince belirlenir. 3. Üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınır. 4. Sigorta şirketleri, bu Tarife ve Talimatta belirtilen esasları dikkate alarak belirleyecekleri fiyatlar ile bu fiyatlar üzerinden uygulayacakları indirim ve artırım oranlarını gösteren tarifeleri ve poliçe örneklerini, uygulamaya başlamadan en geç 15 gün önce Hazine Müsteşarlığına göndermek zorundadır. 5. Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki ilgili tüm sigorta sözleşmelerine uygulanır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -Sn. Sefer KALKAVAN -TÜRKLİM. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -Liman İşletici Kuruluşları -Sn. Erol YÜCEL -GİSBİR TOBB Denizcilik Meclis Bşk. -GESAD -Meclis Başkanlık Divanı -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları