• Anasayfa
  • |
  • KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLILIKLERI, EĞITIMLERI,BELGELENDIRILMELERI VE ÇALIŞMA USULLERI HAKKINDAYÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLILIKLERI, EĞITIMLERI,BELGELENDIRILMELERI VE ÇALIŞMA USULLERI HAKKINDAYÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 04.07.2008 tarih ve 26926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (ı) Kılavuz kaptan sınavına girmeden önce; KPDS’nin (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı) veya ÜDS’nin (Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı) İngilizce Fen Bilimleri dalından en az 60 puan veya TOEFL’den (Test of English As a Foreign Language) en az 190 puan veya dengi puan yahut IELTS’den (International English Language Testing System) en az 6,0 puan veyahut idarece gerekli görüldüğünde GASM (Gemiadamları Sınav Merkezi) tarafından düzenlenecek genel İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan veya GASM tarafından düzenlenecek denizcilik İngilizcesi sınavından 80 puan almak" MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(5) Herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinde bir yılda kılavuzluk hizmeti verilen gemilerin toplam sayısının üçte ikisi veya daha fazlasının 20.000 GT veya daha büyük tonajlı gemilerden oluştuğunun İdarece tespit edilmesi durumunda, liman kılavuz kaptanlarının görevbaşı eğitimi ilgili limanda en az altı ay sürede ve bu tonajlardaki 150 geminin, gece ve gündüz mümkün olduğunca eşit sayıda olmak üzere kılavuzlanmasına katılmak ile gerçekleştirilir. Ancak, İdare trafiği az olan limanlarda altı ay içinde 150 gemi gelmediğinde bu sayıyı 100 gemiye düşürebilir. Bu koşullar altında görev başı eğitimini tamamlayan kılavuz kaptan adayları, bu Yönetmelik hükümlerine göre kılavuz kaptan yeterliği almak için gerekli olan diğer koşulları ve 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan ilave eğitimi tamamlayarak, liman kılavuz kaptanı yeterlik belgesini almaya hak kazanır. Bu suretle belgelendirilen liman kılavuz kaptanları, yetkili kılavuz kaptan belgelerine idarece "tüm gemilerde" ibaresi yazılması suretiyle tonaj sınırlaması olmaksızın yetkilendirildikleri hizmet bölgesindeki tüm gemilere kılavuzluk hizmeti verebilirler. Liman kılavuz kaptanlarının yeterliklerinin yükseltilmesi 11 inci maddede yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları