• Anasayfa
  • |
  • Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi

07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27'inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 379'uncu maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlemek suretiyle vergi sistemimizde "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesi ihdas edilmiştir.

 

Yeni düzenleme ile vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda, İdare tarafından da ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir.  

 

Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirim uygulanacaktır.  Bahse konu düzenleme ilk derece mahkemelerinde görülmekte olan davaları kapsamamaktadır.

 

Düzenleme, vergi mahkemelerince verilmiş olan kararlardan;

- İstinaf Sürecinde olan,

- Danıştay Temyiz Sürecinde olan davaları kapsayan bir düzenlemedir.

 

Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1/2020 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) 20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğ ile İdare ile mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması ile uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların müessese kapsamında tahakkuku ve tahsilinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Vergi Kanunu'na 7194 Sayılı Kanun ile ilk kez uygulamaya giren "Kanun yolundan vazgeçme" düzenlemesi ile mükellef tarafından süresinde açılan davalarda, kararın neticesine göre belirlenen oranlarda yapılacak tahakkuka karşılıklı rıza gösterilmesi ile birlikte hukuki ihtilafın sona ermesi imkanı getirilmiştir.

 

Ancak bu düzenleme, dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergi/cezalar ve Danıştay tarafından verilen kararlar (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) için söz konusu olmayıp, Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemelerince verilen kararlar üzerine mükellefçe başvurulabilecek, idari çözüm yolu niteliğinde bir nevi uzlaşma yoludur.

 

"Kanun yolundan vazgeçme" müessesine ilişkin yeni uygulama esasları Ek'te sunulmuş olup, bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                   

İsmet SALİHOĞLU                              

Genel Sekreter                                 

201_712_kanun_yolundan_vazge_me_m_essesesi.pdf