• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPIL. İLIŞKIN KANUN

GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPIL. İLIŞKIN KANUN

“Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 01.07.2003 Tarih ve 25155 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : “Madde 172.- Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamını belirlemeye, sınır ticareti yapılacak sınır ticaret merkezlerinin kurulmasına ve buralardan yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarını belirlemeye veya sınır ticareti yoluyla serbest dolaşıma girecek eşyadan alınacak vergileri göstermek üzere ilgili kanunlarda belirtilen azami hadleri geçmemek şartıyla tek ve maktu bir tarife uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sınır ticaret merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir. Sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemleri Müsteşarlıkça belirlenir.” Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Vekili