• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO: 72) HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI (GÜMRÜK İŞLEMLERI) (SERI NO: 72) HK.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 72) 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ; 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 70 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı fıkra eklenmiştir. "(1) Kararın doğru olarak uygulanması, belgelerin birbirleriyle şekil ve içerik yönünden aynı olması, ancak birbirlerinden farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılması ve hangi firmalar tarafından kullanıldığının takip edilebilmesinin sağlanması amacıyla A.TR dolaşım belgelerinin; Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak basımının ve Kararın 6 ncı maddesine uygun olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda TOBB ve Konfederasyon ayrı ayrı yetkilendirilmiştir. (2) Konfederasyon tarafından Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılan A.TR dolaşım belgelerinin seri numaraları "Z" harfi ile başlar." Ayrıca, aynı Tebliğin 5 inci maddesinin (1) inci fıkrası, 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendi, 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi, 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi, 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklikler yapılmıştır. Tebliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(b) Odalar/Birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder. Geri gelmeyen belgelerin akibeti araştırılarak düzenli aralıklarla söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri odalar tarafından TOBB’a ve birlikler tarafından konfederasyona bildirilir. Kullanılmayan belgeler, TOBB tarafından yıllık dönemler itibariyle elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilir. Konfederasyon, A.TR dolaşım belgelerine ilişkin otomasyon sistemi oluşturuncaya kadar kullanılmayan A.TR dolaşım belgelerini yıllık dönemler itibariyle Genel Müdürlüğe bildirir." Tebliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(c) Odalar/birlikler tarafından satılıp Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanan belgelerin seri numaraları ile ilgili firma isim ve vergi numaraları, onayı izleyen ayın ilk üç iş günü içerisinde odalarca/birliklerce belirlenecek standartta belgenin satın alındığı odaya/birliğe elektronik ortamda bildirilir." Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR dolaşım belgeleri sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. Odalardan/birliklerden gümrük müşavirlerince satın alınan A.TR dolaşım belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler başka kişi veya firmalara verilemez veya satılamaz." Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - KOSTBİR - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler