• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09.07.2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, Madde1-31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Denizcilik ile ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmede belirtilen hedefleri sağlamak için eğitim, yeterlik değerlendirmesi, belgelendirme, uygunluk onayı ve belge yenileme çalışmaları ile eğiticilerin ve değerlendiricilerin nitelikleri ile deneyimleri yönünden, Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca kalite standartları sistemi ile İdare tarafından bu Yönetmeliğin 67 nci maddesi hükmüne göre devamlı olarak izlenir ve değerlendirilir." Madde2- – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Denizcilik eğitimlerinin izleme ve değerlendirmesi MADDE 67 – Denizcilik ile ilgili eğitim veren, sınav ve belgelendirme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmenin öngördüğü standartlara ilişkin olarak 13/2/2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre izlenir ve değerlendirilir. İdare, standartların izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik uygulamalarını, denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşların bağlı olduğu Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılacak protokol esaslarına göre yerine getirir. Kalite standartları sistemi ile periyodik olarak yapılan izleme ve değerlendirme sonuçları İdareye bildirilir." Madde3- – Aynı Yönetmeliğin; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinin beşinci paragrafı, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (f) alt bendinin iki numaralı paragrafının beşinci alt paragrafı ve 66 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde4-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde7 – Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılmış yönergeler kapsamında uzakyol vardiya zabiti ve uzakyol vardiya makinisti eğitim programlarına yönelik eğitim vermek üzere İdarece yetkilendirilen özel eğitim kurumlarında 29/11/2007 tarihinden önce eğitime başlayan öğrencilerin hakları saklıdır." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları