• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESI DEĞIŞIKLIĞI

GEMIADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESI DEĞIŞIKLIĞI

İLGİ: T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 09.09.2003 tarih ve 4462 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 12 Kasım 2001 tarih ve 4397 sayılı bakan onayı ile yürürlüğe giren “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” nin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar nedeni ile, 03.09.2003 tarih ve 4351 sayılı bakan onayı ile “Gemiadamları Sağlık Yönergesinde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönerge” nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bahse konu Yönerge Değişikliği metninin bir örneği ekte gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Yönerge Değişiklik Metni (1 sayfa) GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Madde 1 - 12 Kasım 2001 tarih ve 4397 sayılı Onay ile yürürlüğe giren Gemiadamları Sağlık Yönergesi’nin “Gemiadamları Sağlık Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığını taşıyan 16 ıncı maddesine (j) bendi olarak aşağıdaki bend eklenmiştir; “j) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışanlar ve bunların birinci derecede kan bağı bulunan yakınları ile eşleri “Gemiadamları Sağlık Raporu Düzenleme Yetkisi” alan özel sağlık kuruluşlarının her ne sıfatla olursa olsun sahibi, ortağı, yöneticisi, çalışanı olarak görev alamazlar.” Madde 2 - Aynı Yönergeye 20 nci maddenin (b) bendinin 3 üncü alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir; “Hakem hastane tarafından verilen rapora göre; Gemiadamları Sağlık Raporları’ndan veya Baknlığın diğer birimlerinin yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşu tarafından verilen sağlık raporlarından herhangi birisinin eksik ve gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiği belgelerle sabit olursa, bu kuruluşun Gemiadamları Sağlık Raporlarını düzenleme yetkisi iptal edilir; sahip/sahipleri veya vekilleri hiçbir surette “Gemiadamları Sağlık Raporlarını Düzenleme Yetki Belgesi” almak için başvuruda bulunamazlar. Mesul müdür ve ilgili hekim/hekimler hiçbir surette, aynı özel sağlık kuruluşunun ve başka bir özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulunda yer alamazlar.” Yürürlük Madde 3 - Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 4 - Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.