• Anasayfa
  • |
  • GEMI VE DENIZ ARAÇLARINA UYG. HUSUS. İLIŞKIN YÖNET

GEMI VE DENIZ ARAÇLARINA UYG. HUSUS. İLIŞKIN YÖNET

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmelik Hk. 11.07.2003 Tarih ve 25165 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmeliğe Geçici 2 ve 3 üncü Maddelerin Eklenmesine Dair Yönetmelik” ile 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 ve 3 üncü maddeler ilave edilmiştir : "Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamında inşa, tadilat ve bakım-onarımına başlanmış olup da, 23/1/2002 tarihinden itibaren Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle belgelendirmesi yapılamayan gemiler, 31/12/2003 tarihine kadar idareye başvurulması halinde geminin esas sörveyleri yapılmak suretiyle belgelendirilir. Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelendirilmemiş gemilere yönelik Geçici 2 nci madde hükümlerine göre yapılan başvurularda; gerekli sörveylerin yapılabilmesi için, Müsteşarlıkça bir meblağ belirlenebilir." Bilgilerinize arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter NOT : 23.01.2002 Tarih ve 24649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin; bürokratik formaliteler nedeniyle Gemi İnşa Sanayi Sektörünün önünü açıcı değil, aksine tersanelerimizi olumsuz etkileyecek nitelikte olduğuna ilişkin Odamız görüşleri 08.05.2003 Tarihli ve 1645 Sayılı yazımız ile Denizcilik Müsteşarlığı’na iletilmiştir.