• Anasayfa
  • |
  • Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Yönergesi

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Yönergesi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 20.01.2021 Tarih ve E-63137251-155.10.01-3591 sayılı yazısında ;

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ülkemizin de taraf olduğu SOLAS Sözleşmesinde yapılan düzenleme gereği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" nin 01/06/2016 tarihinde yürürlüğe konduğu,

Geçen süre zarfında elde edilen tecrübeler ve sahada yaşanılan aksaklıklarla ilgili olarak Genel Müdürlüklerine yapılan geri bildirimler neticesinde söz konusu yönergenin yenilenmesi ihtiyacının doğduğu,

Bu itibarla,  "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" nin revize edildiği ve 15/1/2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile kabul edildiği ve bahse konu yönergeye Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün web sitesi (https://denizmevzuat.uab.gov.tr/yonerge-talimat) üzerinden ulaşılabildiği, tüm ilgililerin söz konusu Yönerge kapsamında iş ve işlemlerini yürütmeleri gerektiği bildirilmektedir.

15/1/2021 tarihli ve 2733 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yayınlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge ekli olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

86_294_do_rulanm_br_t_a_rl_k_dba_y_nergesi_.pdf 86_294_15012021_bakan_olurlu_dba_yonergesi_son.pdf