DAMGA VERGISI MUAFIYETI HK

Sayın Üyemiz, İlgi: T.C.Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı'nın 15 Nisan 2002 tarih ve 2373 sayılı yazısı.    İlgi yazı ile, Denizcilik Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye Emlak Bankası'dan kullanmış oldukları kredilerin geri ödemesi dolayısıyla düzenlenecek olan protokol/taahhütname 4490 sayılı kanun kapsamında Damga Vergisi konusu dışında bırakılabilmesi için söz konusu kredilerin gemiye ilişkin olmasının, sadece satın alınmasına değil, aksine satın alınmasına dair kredilerin yanı sıra gemiye ilişkin gemiye işletme kredilerinin, bakım, onarım kredilerini yada yine gemiye ilişkin mevcut kredi borçlarının yeniden yapılandırılması veya geri ödemesi maksadıyla alınmış bulunan kredileri de kapsayacağına dair bir yazıya ihtiyaç duyulması hakkındaki 09.04.2002 tarih ve 1269 sayılı yazımıza İlgi yapılarak,    1- 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu'nun 12'nci maddesinin 2'nci fıkrasında; "Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, Gelir ve Kurumlar Vergileriyle Fonlardan istisnadır. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemi ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri: Damga Vergisine, Harçlara, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine ve Fonlara tabi tutulmazlar" hükmünün yer aldığı,    2- Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.01.2002 tarih ve 3986 sayılı yazıda; "Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil kredi ve navlun mukavelelerinin Damga Vergisi ve Harç istisnasından yaralandırılması gerektiği istisna uygulamasında, istisna konusu kâğıt ve işlemin muhtevasından Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara ilişkin bulunması ve Türk Uluslararası Gemi Sicil Belgesinin ibraz edilmesi yeterli bulunmaktadır." denilmekte olduğu,    3- Bu itibarla, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemi ve yatlara ilişkin kullandırılacak kredilerin yanı sıra, önceden kullanılmış olan kredilerin  yeniden yapılandırılmasına yönelik taahhütname/protokollerin de, bu gemi ve yatların satın alma, bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin olması ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Belgesinin ibraz edilmesi durumunda Damga Vergisine tabi tutulmamasının gerektiği,      4- Öte yandan söz konusu protokol/taahhütnamelerin 4743 Sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak, 11.04.2002 tarih ve 24723 sayıl Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında değerlendirilmesi ve yukarıda belirtilen "ilişkin olma" şartına bağlı kalınmaksızın Damga Vergisinden istisna edilmesinin de mümkün bulunduğu,    belirtilmektedir.   Bilgi ve gereğini rica ederiz.    Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter