• Anasayfa
  • |
  • CEZAYIR DEMOKRATIK HALK CUMHURIYETI BAÞKONSOLOSLUÐ

CEZAYIR DEMOKRATIK HALK CUMHURIYETI BAÞKONSOLOSLUÐ

Sayyn Üyemiz;      CEZAYYR DEMOKRATYK HALK CUMHURYYETY BA? KONSOLOSLU?U' ndan alynan 27.02.2002 tarih ve 90 / CG / YST / 2003 sayyly fax mesajy a?a?yda bilgilerinize sunulmaktadyr. Saygylarymyzla, Deniz YPEK Genel Sekreter DA?ITIM: - Tüm Üyelerimize ( WEB sayfasy ) - 7197 Nolu Meslek Komitesi CEZAYYR DEMOKRATYK HALK CUMHURYYETY BA? KONSOLOSLU?UN' ndan alynan fax mesajy: Konu: Yhale Ek: Yhale Bildirisi Deniz yoluyla yolcu ta?ymacyly?y kurmak amacyyla hatlaryn iskele yapymlary için ihaleye giri? bilgilerini ekte bulabilirsiniz. Ylgili ?irketlere iletmenizi rica ederiz. Saygylarymyzla. Ba?konsolos H. SAHRAOUI CEZAYYR DEMOKRATYK HALK CUMHURYYETY ULA?TIRMA BAKANLI?I ?EHYRYÇY VE ?EHYRLERARASI DENYZ YOLUYLA YOLCU TA?IMACILI?I KURMAK YHALE Ula?tyrma Bakanly?y, büyük liman ?ehirleri yakynynda oturan vatanda?lar için rahat, emin ve hyzly olan deniz yoluyla, ?ehiriçi ve ?ehirlerarasy yolcu ta?ymacyly?y kurmayy planlanmaktadyr. Ylk etapta, önemli olan, Azzefoun' dan Cherchell' e uzanan, on (10) ?ehir iskelelerinden olu?an hatty kurmak. Cezayir' de bu yeni ve düzenli ula?ym sistemi, yakyn çevreleri ?ehiriçine ula?ymy hafifletilmesinden ziyade, Cezayir kyyylaryna de?erlendirme ve geli?tirme, denizli kentler kurma ve geli?tirme açysyndan önemlidir. Bu nedenle, bakanlyk, ilgilenen yatyrymcylara, a?a?ydaki bilgileri içeren bir ilgi mektubu göndermeye davet etmektedir: - ?irkete ili?kin bilgileri - Kysa vadeli yatyrym politikalary - Kullanyma ihtiyaç duyulabilecek, gemi ve personel bilgileri - Y?letme düzenine ili?kin bilgileri Bu mektup 31 Mart 2003 tarihinden önce a?a?ydaki adrese ula?tyrylmasy gerekmektedir: " Transport maritime urbain de passangers " notu ile, Ministere des Transports Direction de la Marine Marchande 119, rue Didouche Mouard, Alger. Ula?tyrma Bakanly?y, yatyrym dosyalaryny olu?turmak amacyyla, ilgili ?irketlerin hizmetine tüm bilgileri ( hedef gruplaryn, ?ehir deniz iskelelerin, deniz durumunun, yürürlükte olan kanun bilgileri,...) içeren evrak vermektedir. Bu evrak, 2 rue d' Angkor - Alger adresinde bulunan Cezayir Liman Y?letmecili?i Genel Müdürlü?ü' nde ( Direction Generale de I' Entreprise Portaire d' Alger ) veya www.portalger.com.dz internet sitesinde bulabilirsiniz.