• Anasayfa
  • |
  • ÇEÞME-ADRIYATIK HAT ÝZNI

ÇEÞME-ADRIYATIK HAT ÝZNI

Sayyn Üyemiz, YLGY: T.C. Ba?bakanlyk Denizcilik Müste?arly?y Deniz Ticareti Genel                      Müdürlü?ü’nün 06.02.2003 tarih ve 0260 sayyly yazysy   Ylgi yazyyla, Avrupa’nyn çe?itli ülkelerinde ya?ayan /çaly?an vatanda?larymyzyn yaz sezonunda yo?un olarak kullandyklary Çe?me-Adriyatik hattynda, yolcu gemilerini tercih ettikleri, söz konusu hatta yolcularyn çe?itli sykyntylarla kar?yla?malary üzerine 1996 yylynda Hat Yzni uygulamasyna ba?lanmy? olup uygulamanyn anylan tarihten itibaren sürdürüldü?ü, Söz konusu uygulama çerçevesinde 2003 sezonunda sefer yapmayy planlayan firmalaryn, ek listede belirtilen belgeleri eksiksiz olarak, 31.05.2003 tarihine kadar Denizcilik Müste?arly?y Yzmir Bölge Müdürlü?ü’ne intikal ettirmelerinin gerekti?i belirtilmektedir. Ylgi yazyya istinaden 2003 sezonunda Çe?me-Adriyatik hattynda çaly?maya istekli firmalaryn bilgilerini ve gere?ini rica ederiz. Saygylarymyzla    Deniz YPEK Genel Sekreter   YSTENYLEN BELGELER Hat Yzni müracaaty do?rudan Yzmir Bölge Müdürlü?üne yapylacaktyr. 1. Talep dilekçesi 2. Dü?ünülen sefer tarifeleri (Kalky? – Vary? Limany ETA-ETD) 3. Firmanyn Ticari Sicil Kaydy 4. P and I Sigorta Poliçesi 5. ?ahys veya ?irketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkililere ait noter tasdikli Ymza Sirküleri 6. Kullanylmasy dü?ünülen gemi/gemiler hakkynda özet bilgi 7. Gemi sahibi/Y?letici tarafyndan verilecek noter tasdikli TAAHHÜTNAME (Lahika 1) 8. Acentelik Yetki Belgesi asly veya noter tasdikli sureti (Lahika 2) 9. Hat Yzni talep eden firma geminin sahibi de?il ise,  Gemi Sahibi / Y?leticisinden alacaklary söz konusu hatta sefer yapmaya yetkilendirildiklerini belirtir belgenin noter tasdikli sureti yabancy dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi  Yabancy firmayy ?ahys veya ?irketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkililere ait noter tasdikli imza sirküleri 10. Gemilerde bulundurulmasy zorunlu olan uluslararasy belgelerden noter tasdikli a?a?yda detaylandyrylmy? tam set. Ybraz Edilecek Belgeler • Register Certificate (Gemi Tasdiknamesi) • Tonnage Certificate (69 Tonaj Sertifikasy) • International Oil Pollution Prevention (Deniz Kirlili?i Önleme Belgesi) • Load Line Certificate (Yükleme Hatty Belgesi) • Passenger Ship Safety Certificate (Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi) • Certificate of Class for Machinery (Makine Klas Sertifikasy) • Certificate of Class for Hull (Tekne Klas Sertifikasy) • Petrol Kirlenmesi Acil Plany (SOPEP) • ISM Uluslararasy Güvenli Yönetim sertifikasy (SMC-DOC) • Türkiye’nin tanydy?y Klas Kurulu?larynyn belgeleri TAAHHÜTNAME ................................... Limany ile  ................................................ Limany arasynda ....................................döneminde yapylacak düzenli seferler boyunca kullanylacak ............................................. adly gemi/gemilerin tarifeli sefer tarih ve saatleri gere?i sefere çykmamasy, Limana gelmemesi, ba?vuru sahiplerinin idare tarafyndan hat izni için öngörülen mükellefiyetlerini yerine getirmemesi halinde veya bunun sonucu Müste?arlykça hat izninin ve seferlerin iptali halinde dahi yolcularyn her türlü ia?e, ibade ihtiyaçlaryny bila bedel kar?ylayaca?ymyzy ve benzeri durumlarda zarar ve ziyana u?rady?y beyany ile talepte bulunan gerçek ve tüzel ki?ilerle, Liman Otoritesi ve ilgili resmi kurum ve kurulu?laryn talep edecekleri zarar ve ziyany kar?ylamayy yasal yollar açyk olmak üzere kendi adyma/adymyza asaleten, temsilcisi oldu?um/oldu?umuz ................................................................................ adyna vekaleten kabul etti?imi beyan ve taahhüt ederim