BIOTERÖRIZM YASASÝ HK.

YLGY: Türkiye Ticaret, sanayi, Deniz Ticaret Odalary ve Ticaret Borsalary Birli?inin 04.02.2003 tarih ve 4136/0411 i?aret ve Sirküler no’lu yazysy. Ylgi yazyda : T.C. Ba?bakanlyk Dy? Ticaret Müste?arly?y Anla?malar Genel Müdürlü?ü’nden alynan yazyda, 11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta ya?anan terör olaylarynyn ardyndan ülkenin gyda arzynyn terörist eylemlere konu olabilece?i endi?esi ile, ABD Ba?kany tarafyndan 12 Haziran 2002 tarihinde “Halk Sa?ly?y Güvenli?i ve Bioterörizm, Hazyrlyk ve Önlem Yasasy” (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002)’nyn imzalanarak yürürlü?e girdi?i belirtilmektedir. Sözkonusu yasanyn 5 alt ba?lyk içerdi?i, 3.Ba?lyk 305 No.lu fasylda ABD’ye ihracat yapan yabancy ve ülkedeki yerli gyda tesis ve araçlarynyn (food facilities) 12 Aralyk 2003’e kadar ABD Gyda ve Ylaç Dairesi (FDA)’ne kayyt olmasy yükümlülü?ünün getirildi?i yasaya ili?kin ayryntyly bilgilere http://www.fda.gov./oc/bioterrorism/bioact.html adresinden ula?ylabilece?i belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymyzla Deniz YPEK Genel Sekreter