• Anasayfa
  • |
  • Beyoğlu İlçesi, Stratejik Plan Çalışması

Beyoğlu İlçesi, Stratejik Plan Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 01.03.2021 tarih ve 992 sayılı Ekte sunulan yazıda; küresel, ulusal ve kentsel ölçekte tarihi ve kültürel değerlere sahip; sanat, ticaret, turizm gibi faaliyet kollarında birçok özgün değeri içinde barındıran; kamusal alanları, kıyıları ve bu alanlarda yürütülen büyük ölçekli projeler ile gündeme gelen; deprem riski, plansızlık, donatı yetersizliği gibi problemlerle yüzleşen Beyoğlu İlçesi için, geçmişten günümüze gelen kimliksel değerleri ile gelecekte de var olmasını sağlamak, amacı ile kararların yurttaşlar ve ilgili tüm paydaşlar ile birlikte verileceği bir planlama sürecinin başlatıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda; Beyoğlu Strateji Planının, öncelikler, ihtiyaçlar, kritik sorunlar ve ortak değerleri dikkate alarak yeni bir bakış açısı ortaya koyması; uygulamaları yönlendirecek ilkesel ve mekânsal yaklaşımlar geliştirmesi; altyapı, sosyal hizmetler, iklim krizi, deprem ve afetler, birlikte yaşam, erişim, yaşam kalitesi gibi pek çok konuda uygulamaya dönük plan, proje ve programlar tasarlaması, tüm bunları belirli bir zaman ve bütçe ile gerçekleştirecek sorumlu kurum ve kuruluşları belirlemesi öngörülerek, tüm tarafların sahiplendiği, kurumlar arası eşgüdümü sağlayan, yerel yönetimlerin politika ve uygulamalarına yön verecek bir mutabakat metni niteliğinde olması amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Beyoğlu'ııun kent gündemi, Beyoğlu sakinleri, Beyoğlu ile ilgili söz söylemek isteyen İstanbullular, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, bilim insanları ve ilgili kamu kurumları ile birlikte 30 Eylül 2020 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Beyoğlu İlçesi Katılımcı Planlama Süreci Kamuoyu Tanıtımı Toplantısı" ile tartışmaya açılarak katılımcı planlama çalışmalarının ilk adımının atıldığı belirtilmektedir.

Beyoğlu Strateji Planı kapsamında https://sehirplanlama.ibb.istanbul/beyoglu-senin/ web sitesi üzerinden Beyoğlu ile ilgili yapılmış her türlü çalışma için çevrimiçi bir kütüphane oluşturulması üzerine çalışıldığı, bu kapsamda hem Beyoğlu arşivine katkı sunacağını düşünülen eski veya güncel çalışmaları hem de Beyoğlu Strateji Planı sürecinde değerlendirilecek her türlü etüt, proje, yatırım, analitik çalışma ve raporun, fikir, görüş ve önerilerle birlikte sayısal veya yazılı ortamda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğüne iletilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

137_722_istanbul_b_y_k_ehir_belediye_ba_kanl_taraf_ndan_gelen_01032021_tarihli_yaz_.pdf