• Anasayfa
  • |
  • Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Hk.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Hk.

​Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (SERİ NO: 47)" 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ gereği;

"26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu;  

Konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı;

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alındığı,

Maliye Bakanlığı'nca 2015 yılı için yeniden değerleme oranının %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edildiği ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile ilan edildiği,

Buna göre; 1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin Ek'teki tutarlara göre tahsil edileceği" hükmü yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                   

                                                Saygılarımızla,

                                                Murat TUNCER

                                               Genel Sekreter 

EKLER:

EK-1: Tebliğ(2syf)

867_5008_Belediye_Gelirleri_Kanunu_Genel_Tebligi.pdf