• Anasayfa
  • |
  • ALT İŞVERENLIK YÖNETMELIĞI HK

ALT İŞVERENLIK YÖNETMELIĞI HK

“Alt İşverenlik Yönetmeliği” 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemektir. Bahsekonu yönetmeliğin 4. maddesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları düzenlenmiş olup, aşağıda yer almaktadır. “Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartları Madde4-(1) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır. b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır. ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.” Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -GESAD -Meclis Başkan ve Vekilleri -GİSBİR Derneği -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları