• Anasayfa
  • |
  • 2581 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İTHAL EDILEN MALZ.

2581 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İTHAL EDILEN MALZ.

İLGİ: a) 18.10.2002 tarih ve 3405 sayılı yazımız.           b) İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü’nün              12.11.2002 tarih ve 6111 sayılı yazısı.           c) 12.12.2002 tarih ve 3933 sayılı yazımız.           d) İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü’nün                          31.01.2003 tarih ve 612 sayılı yazısı. 1- 2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgili 21.06.1989 tarih ve 20202 sayılı Yönetmeliğin 3. maddesi gereği gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yeni ve kullanılmamış makine teçhizat ve demirbaşın 2581 Sayılı Kanuna göre ithal edilen malzemelerin Gümrük Vergisi Kanununa göre donatım ve işletme malzemesi olarak gümrük vergisinden muaf tutularak ithal edilmesi halinde ithalleri katma değer vergisinden  de istisna olacağı konusunda görüşleri İlgi (b)’de kayıtlı yazıları  ile Odamıza bildirildiği fakat üyelerimizin yapacakları ithalatlar için vergi dairelerine müracaat ettiklerinde KDV muafiyetinden yararlanamadıkları nedeniyle konu ile ilgili açıklık getirilmesi İlgi (c) yazımız ile talep edilmişti. 2-  İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Katma Değer Vergisi Genel Müdürlüğü’nden alınan 31.01.2003 tarih ve 612 sayılı cevabi yazıda özetle; üyelerimizin malik sıfatı ile gemi inşa ettirmesi durumunda bununla ilgili ana motor dahil, malzeme alımlarında ve verilen hizmetlerde malzeme ve hizmet faturalarının malikin adına düzenlenmesi ve bağlı bulundukları vergi dairelerinden aldıkları yazının noter tasdikli bir örneğini mal ve hizmeti verenlere ibraz etmeleri şartıyla Kanunun 13/a maddesi kapsamında KDV istisnasından yararlanmalarının mümkün bulunduğu, inşası halen devam eden deniz taşıma araçları ile ilgili ithal edilecek mallara istisna uygulanmasında ise, vergi dairesinden alınacak yazı ile ilgili gümrük idaresine ibraz olunacağı, Diğer taraftan, Odamız üyelerinin Gümrük Vergisi Kanunun 167/9-d maddesine göre donatım ve işletme malzemesi ithal etmeleri halinde, donatım ve işletme malzemesinin gümrük vergisinden istisna olması halinde ithalleri de Katma Değer Vergisinden istisna olacağından,ayrıca vergi dairesinden istisna belgesi alınmasına gerek bulunmadığı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımla,   Deniz İPEK Genel Sekreter