• Anasayfa
  • |
  • 1996 ABD ULUSAL İSTILÂ EDICI TÜRLER YASASI

1996 ABD ULUSAL İSTILÂ EDICI TÜRLER YASASI

Sayın Üyemiz, İlgi: : a) 01.07.1999/1941 tarih ve sayılı, No: 53/99 sirkülerimiz. b) ICS'den alınan 27 Kasım 2001 tarih ve ICS(01)41 sayılı yazı ve eki.    İlgi sirkülerimiz ile "Safra Suyu İdaresi ve Haber Verme Prosedürlerinin Uygulanmasına Ait A.B.D. Sahil Koruma (USCG) Geçici Nihai Kuralı hakkında bilgi verilmiş ve USCG'nin A.B.D. sularına getirilen tüm safra (balast) hakkında ve bu balastın boşaltılıp boşaltılmadığı hakkında bilgi toplamayı ve gemilerin rapor vermesini istediği belirtilmişti.    ICS'den son olarak alınan "1996 ABD Ulusal İstilâ Edici Türler Yasası - Safra Suyu (Balast) İdare Prosedürlerinin Uygulanması için Nihai Kural" başlıklı İlgi(b) yazısında Nihai Kuralın 21 Kasım 2001'de ABD Federal Sicili'nde "1996 Ulusal İstilâ Edici Türler Kanununun Uygulanması" başlığı altında yayınlandığı belirtilmekte olup, bir sureti yazı ekinde gönderilmiştir. Bunun 21 Aralık 2001'de, yani yayınlanmasından bir ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.    İlgi(b) yazısı ve eki (Ek-1) ve konunun daha iyi anlaşılması için ICS tarafından açıklayıcı olarak hazırlanan İlgi(b) yazısının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.    Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter TÜRKÇE ÇEVİRİSİ (Serbest Çeviridir)   Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) 12 Carthusian Street London EC1M 6EZ UNITED KINGDOM   ICS/8E/1 ICS(01)41   27 Kasım 2001 TÜM ICS TAM VE ORTAK ÜYELERİNE Sureti: Denizcilik Komitesine   1996 ABD ULUSAL İSTİLÂ EDİCİ TÜRLER YASASI - SAFRA SUYU (BALAST) İDARE PROSEDÜRLERİNİN UYGULANMASI İÇİN NİHAİ KURAL    Nisan 1998'de ABD Sahil Koruma (USCG), o zaman sadece Büyük Göllere ve yukarı Hudson Nehrine gitmekte olan gemilere uygulanabilen, safra suyu idaresine ait mevcut kuralları değiştirme niyetini belirten bir Önerilen Kural Koyma Tebliği yayınlamıştır. Mayıs 1999'da Geçici Nihai Kural olarak revize edilmiş bir metin çıkarılmış ve bu da 1 Temmuz 1999'da yürürlüğe girmiştir. Tüm üyelere hitaben çıkarılan iki sirküler (ICS(99)25 ve ICS(99)28, her ikisi de Haziran 1999'da çıkarılmıştır) geçici kuralın karmaşıklıklarını üyelerin anlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.    21 Kasım 2001'de Nihai Kural, ABD Federal Sicili'nde "1996 Ulusal İstila Edici Türler Kanununun Uygulanması" başlığı altında yayınlanmıştır. (Yeniden düzenlenmiş) bir sureti ilişiktedir. Bu, 21 Aralık 2001'de, yani yayınlanmasından bir ay sonra yürürlüğe girecektir.   Arka plân bilgilerini ve Geçici Kural yayınlandıktan sonra alınan yorumlara karşı ABD Sahil Korumanın (USCG) gösterdiği tepkinin bir açıklamasını içerdiği için bu Döküman biraz uzundur. Esasında, 1999'da Geçici Kural ile saptanan mevcut safra suyu idare uygulamalarından çok büyük değişiklikler yoktur. Gemi acentesinin ABD'deki ilk limanda yeni bilginin en iyi kaynağı olarak kalmaya devam edeceği muhtemeldir. Aşağıdaki hususlar konunun ilk anlaşılması safhasında yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.    1. Bu metin biraz ayrıntılı şekilde tarihî arka plân bilgilerini hatırlatmakta, geçici nihaî Kural ile konan gereksinmelere olan (ABD Sahil Koruma tarafından (USCG) istendiği şekilde) yerel ve uluslararası tepkiyi tanımlamaktadır. Metnin okunması öğreticidir ve halen uygulanmakta olan birkaç ayrıntılı değişikliğe dair yol gösterici bilgi sağlamaktadır.    2. USCG (ABD Sahil Koruma), uluslararası denizcilik camiasının yerine getirilecek tek bir gereksinmeler rejimi olması isteğini kabul etmektedir, ancak, bunlar federal standartlara aykırı düşmedikçe, ABD Federal hükümetinin bireysel Devletlerin daha yüksek olan kendi standartlarını koymalarını durduramayacağını da teslim etmektedir. Bununla beraber USCG, başka bir standart koymadan önce bunlardan federal gerekleri düşünmelerini istemektedir.    3. Nihaî Kural, uluslararası sulardan ABD sularına giren tüm gemilerin gemideki safra suyu (balast) elleçl